ДОГОВІР-ОФЕРТА

на туристичне обслуговування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристичний клуб» (код за ЄДРПОУ 23720145; ліцензія на провадження туроператорської діяльності серії АГ № 580973 від 30 березня 2012 р.; місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 84-А, офіс 2, тел. (044) 333-78-29, адреса електронної пошти: info@tcc.com.ua.), іменоване надалі «Туроператор», в особі директора Карпенка Валентина Вікторовича, який діє на підставі

Статуту, з однієї сторони, та Турист, іменований надалі «Турист», який діє на підставі особистого волевиявлення, а також від імені та в інтересах осіб, які усним дорученням уповноважили його (її) на укладення даного Договору, з іншої сторони, які разом або окремо іменуються надалі «Сторони» або «Сторона», на підставі ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про туризм» та ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», уклали цей Договір (надалі – «Договір»), про наступне:

1. Визначення термінів

«Туристична Послуга» або «Послуга» - послуга щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуга закладу культури, спорту, побуту, розваг тощо, яка пропонується для продажу Туроператором і спрямована на задоволення потреб Туриста. «Сайт» - офіційний сайт Туроператора в мережі Інтернет за адресою: https://tcc.ua.

«Система Оn-line бронювання» — інформаційно-телекомунікаційна система Туроператора, що містить інформацію про перелік Послуг, доступних для замовлення і оплати (придбання) на Сайті (в тому числі, але не виключно: інформацію про наявність вільних місць в готелях та інших об’єктах розміщення, категорії і характеристики номерів (апартаментів), розклад рейсів, категорії і характеристики транспортних засобів, інформацію про наявність вільних місць на рейсах, тарифи і ціни на Послуги, правила їх застосування, правила (умови) бронювання Послуг та їх ануляції (відмови від Послуг) тощо). Інформація в Системі Оn-line бронювання може бути в будь-який момент змінена або доповнена Туроператором без додаткового попередження. «Турист» - фізична особа, яка зареєстрована на Сайті або в Системі Оn-line бронювання, прийняла (акцептувала) пропозицію (оферту) Туроператора щодо укладення даного Договору (в силу чого вона є стороною такого Договору) та замовляє (оплачує) Послугу (Послуги), як у власних інтересах, так і в інтересах третіх осіб, в тому числі неповнолітніх, які будуть супроводжувати Туриста або будуть супроводжувані ним у відповідній туристичній подорожі. Для цілей виконання даного Договору під терміном «Турист» або «Туристи» також маються на увазі зазначені вище треті особи.

«Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) щодо укладення даного Договору» - відповідь фізичної особи-користувача Сайту про прийняття цього Договору шляхом вчинення наступних дій: реєстрація або авторизація на Сайті або в Системі Оn-line бронювання, та (або) підтвердження згоди з положеннями даного Договору-Оферти, зробленого за допомогою засобу, забезпеченого на Сайті (в Системи Оn-line бронювання), та (або) замовлення (оплата) Послуг в Системі Оn-line бронювання. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) щодо укладення даного Договору означає повне, безумовне і незмінне прийняття такою фізичною особою умов, викладених в даному Договорі та засвідчує факт його укладення. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) щодо укладення даного Договору породжує правові наслідки для Сторін відповідно до умов, визначених у даному Договорі.

«Туристичний ваучер» або «Ваучер» – документ встановленої форми, який надає право Туристу на користування Послугою (Послугами) у вказані в ньому строки (терміни) та є невід’ємною частиною цього Договору. «Перевізний документ» - розрахунковий документ встановленої форми, оформлений на відповідному бланку чи сформований в електронному вигляді відповідно до встановлених вимог чинного законодавства, який засвідчує укладення договору перевезення між відповідним перевізником та пасажиром (яким є Турист) та є невід’ємною частиною цього Договору.

«Ануляція» - направлена Туристом Туроператору (в тому числі за допомогою Системи Оn-line бронювання) письмова відмова від отримання Послуги (Послуг), вказаних у Ваучері (Перевізному документі), повністю або частково, а також зменшення кількості Туристів, внесення виправлень в імена та/або прізвища Туристів, зміна строків (термінів) надання та обсягів раніше замовлених та підтверджених Туроператором Послуг, а також відмова Туроператора від надання придбаних Туристом Послуг у випадках, визначених у Договорі. Інші, не визначені цим розділом Договору терміни, вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про туризм» та «Про електронну комерцію» та інших нормативно-правових актах в галузі туризму.

2. Предмет Договору

2.1. Туроператор зобов‘язується, відповідно до замовлення Туриста (поданого останнім з використанням Системи Оn-line бронювання та на умовах, зазначених на Сайті та в тексті даного Договору), надати Туристу Туристичну Послугу (Туристичні Послуги), а Турист зобов’язується прийняти та оплатити таку Послугу (Послуги).

2.2. Документами, що засвідчують право Туриста на отримання Послуги (Послуг), є Ваучер та (або) Перевізний документ. Вказані документи Турист роздруковує (копіює, зберігає) з Сайту самостійно. Документи, що засвідчують право Туриста на отримання Послуг, будуть доступними для друку (копіювання, зберігання) у Особистому кабінеті Туриста після завершення Туристом замовлення і оплати таких Послуги.).

2.3. Послуга (перелік Послуг) та її (їх) характеристики і споживчі властивості зазначаються у відповідному Ваучері та (або) Перевізному документі.

2.4. Послуга (Послуги) надаються виключно Туристу (Туристам), відомості про якого (яких) зазначені у відповідному Ваучері та (або) Перевізному документі.).

2.5. Турист несе повну відповідальність за підготовку, наявність і правильне оформлення документів (закордонних паспортів тощо) та віз (дозволів тощо), необхідних для перетину Туристом кордону України, країн, в яких розташовані місця безпосереднього надання Послуг (країн тимчасового перебування), та країн транзиту.).

3. Інформація

3.1. До укладання даного Договору Турист отримав від Туроператора (шляхом ознайомлення з інформацією, зазначеною на Сайті та в Системі Оn-line бронювання, отримання консультацій менеджерів та служби підтримки Туроператора) достовірну та повну інформацію про умови надання Послуг у доступній, наочній формі, розбірливу та зрозумілу, в тому числі (але не виключно) про:

3.1.1. місце надання Послуг, програму туристичного обслуговування;:

3.1.2. характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;:

3.1.3. характеристику готелю (готелів) та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування, розрахунковий час готелю (час заселення до готелю та виселення з нього);

3.1.4. види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;

3.1.5. мінімальну кількість Туристів у групі, а також про те, що Туроператор повідомить Туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за 3 (три) дні до початку туристичної подорожі;

3.1.6. ціну (вартість) Послуг;

3.1.7. основні вимоги до оформлення та стану виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд (виїзд) до (з) країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо строків їх оформлення;

3.1.8. медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку Туристів, обов’язкові умови щодо наявності у Туристів відповідних щеплень, а також умови безпеки Туристів у країні (місці тимчасового перебування);

3.1.9. Туроператора, його місцезнаходження і поштові реквізити, контактні телефони, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

3.1.10. керівника групи та засоби зв'язку з ним (у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв'язку з нею);

3.1.11. час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке Турист займатиме в певному виді транспортного засобу;

3.1.12. види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу Туристів;

3.1.13. стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;

3.1.14. назву, адресу та контактний телефон організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття скарг і претензій Туристів (приймаючої сторони), а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі;

3.1.15. порядок забезпечення Туроператором обов'язкового та/або добровільного страхування Туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов'язаних з розірванням Договору за ініціативою Туриста, страхування майна;

3.1.16. умови та правила сплати замовлених послуг . ТОВ «Туристичний клуб» пропонує швидко і зручно здійснити сплату замовлених послуг за допомогою української платіжної системи LiqPay, яка дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою платіжних карток в усьому світі. Сервіс забезпечує найбільший провайдер онлайн платежів в Україні - Приватбанк. Всі реквізити вводяться на захищеній сторінці банка, який використовує технологію захисту та повну безпеку операцій. ТОВ «Туристичний клуб» отримує лише повідомлення про здійснення платежу. Захищений платіж – це гарантія безпечного розрахунку за послуги. Безпека системи LiqPay реалізується технологією OTP, а також технологією 3D secure cоde. Операції підтверджуються динамічним одноразовим паролем, який надсилається в SMS-повідомленні. Сервіс має сертифікати GoDaddy Secure Web Site, Verified by Visa та MasterCard SecureCode. Якщо ви робите бронювання туру яке потребує підтвердження, Ваші кошти будуть заблоковані системою та списані тільки після підтвердження послуг. Якщо замовлення не підтверджується, заблоковані кошти будуть розблоковані та доступні через декілька хвилин після повідомлення про неможливість підтвердження послуг. Управляти захищеним платежем Ви можете в Персональному кабінеті LiqPay відразу після сплати. До сплати приймаються карти Mastercard та VISA випущені в Україні. Вартість замовлених послуг сплачується шляхом 100 % передплати за допомогою платіжної системи LiqPay, доступ до якої забезпечено на Сайті www.tcc.ua і відповідно до правил платіжних систем. Вартість замовлених Послуг вважається сплаченою, якщо платіжною системою надана інформація про списання коштів з рахунку замовника послуг на користь Туроператора. Для здійснення купівлі послуг на нашому сайті за допомогою платіжної системи LiqPay, Вам необхідно виконати наступні дії: Вибрати туристичні послуги або туристичний пакет та внести необхідні данні. Для сплати послуг - перейти на сторінку платіжної системи LiqPAY і вибрати спосіб платежу: Приват 24 або карти Mastercard чи VISA. Дотримуючись інструкції сервісу зробити платіж. Після отримання позначки «сплачено» в особистому кабінеті системи LiqPAY , приблизно через 30 хвилин отримати ваучери на всі замовлені послуги та квитки на авіаперевезення в особистому кабінеті ТОВ «Туристичний клуб». Для здійснення сплати за послуги замовленого динамічного тарифу у Вас є 15 хвилин. Після цього терміну ціна може змінюватись;

3.1.17. розмір фінансового забезпечення Туроператора на випадок його неплатоспроможності, чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

3.2. Уклавши цей Договір, Турист підтверджує отримання ним інформації, що зазначена в п. 3.1. Договору.

4.Обов'язки cторін

4.1. Туроператор зобов’язується:

4.1.1. Забезпечити надання замовлених та оплачених Туристом Послуг;

4.1.2. Забезпечити можливість Туристу отримати (роздрукувати, скопіювати, зберегти) документи, що засвідчують право Туриста на отримання замовленої та оплаченої Послуги (Послуг);

4.1.3. Негайно інформувати Туриста про зміни умов надання Послуги або її ануляцію (в разі виникнення таких обставин).

4.2. Турист зобов’язується:

4.2.1. Вчасно оплатити замовлені Послуги;

4.2.2. Надавати при замовленні Послуг достовірну та повну інформацію щодо паспортних та інших даних про себе та третіх осіб, в інтересах яких він діє, необхідну для укладення (виконання) даного Договору;

4.2.3. Отримати (роздрукувати, скопіювати, зберегти) документи, що засвідчують право Туриста на отримання замовленої та оплаченої Послуги (Послуг);

4.2.4. Самостійно нести відповідальність за недоліки або помилки в документах, що засвідчують право Туриста на отримання замовленої та оплаченої Послуги (Послуг), у випадках коли такі недоліки (помилки) виникли внаслідок надання Туристом недостовірної або неповної інформації, необхідної для укладення (виконання) даного Договору;

4.2.5. Слідкувати за можливими змінами у розкладі відправлення повітряних суден (транспортних засобів) на сайтах авіакомпаній (компаній-перевізників), сайтах відповідних аеропортів (вокзалів, станцій, портів тощо) в мережі Інтернет та прибути до аеропорту (вокзалу, станції, порту тощо) за дві години до офіційно повідомленого авіакомпанією (компанією-перевізником) часу вильоту літака (відправлення транспортного засобу), якщо правила авіакомпанії (компанії-перевізника) не вимагають іншого;

4.2.6. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину державного кордону України, а також прикордонних, митних правил та правил в’їзду (виїзду) до (з) країни тимчасового перебування, санітарних правил; поважати звичаї, традиції місцевого населення, політичний та соціальний устрій країни перебування; не порушувати громадський порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; не порушувати права та законні інтереси інших громадян; дотримуватись правил поведінки на борту літака (транспортного засобу), дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування; виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування;

4.2.7. Самостійно оплачувати вартість оформлення в‘їзної візи (консульський, сервісний збір тощо) у випадку необхідності наявності такої візи для отримання відповідних Послуг;

4.2.8. Самостійно оплачувати вартість додаткових послуг, що під час туристичної подорожі будуть обрані Туристом на власний розсуд та не передбачені умовами даного Договору або виходять за межі замовлених та оплачених Туристом Послуг

;

4.2.9. Під час здійснення туристичної подорожі дотримуватись правил особистої безпеки та збереження особистого майна;

4.2.10. Якщо умови туристичної подорожі передбачають відвідування країни з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику, до виїзду з України самостійно зробити необхідні щеплення (вакцинації) та отримати (і мати при собі під час туристичної подорожі) документи про такі щеплення/вакцинації (у відповідності до медичних правил/вимог країни тимчасового перебування);

4.2.11. Сплатити штрафні санкції (неустойку) у випадках, розмірі та порядку, встановлених цим Договором;

4.2.12. У випадку виникнення у Туриста претензій щодо якості Послуг, негайно надати письмову претензію представнику приймаючої сторони (компанії, що забезпечує надання відповідних Послуг в країні тимчасового перебування) та повідомити про це Туроператора протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту виявлення факту надання Туристу неякісних Послуг для можливості усунення на місці перешкод, що заважають якісному наданню Послуг Туристу. В разі неможливості задовольнити претензію на місці, Турист разом з уповноваженим працівником компанії (адміністратором готелю, представником страхової компанії тощо), Послуги якої не відповідали вимогам даного Договору за якістю, складають акт, який завіряється їхніми підписами та підписом представника приймаючої сторони, з наступною відміткою про це у Туристичному ваучері. Зазначені вище своєчасне повідомлення Туроператора, складання акта та відмітка у Ваучері є обов’язковими умовами для подальшого розгляду Туроператором претензії щодо відшкодування вартості Туристичної Послуги;

4.2.13. В разі здійснення Туристом туристичної подорожі у складі організованої Туроператором групи:

а) визнавати, за будь-яких умов, авторитет та обов’язковість рішень гіда (супроводжуючого групи) з усіх питань організації туристичної подорожі, в тому числі, визначену ним послідовність проведення заходів програми такої подорожі; б) усвідомлювати, що надання гідом (супроводжуючим групи) або іншими особами будь-яких екскурсійних, перекладацьких, транспортних чи інші супутніх туристичних послуг для групи в цілому та/або для окремих Туристів у вільний (за програмою туристичної подорожі) час не передбачено програмою такої подорожі та не входять до переліку придбаних Туристом Послуг.

4.2.14. У випадку прийняття рішення про відмову від Послуги (Послуг), негайно письмово повідомити про це Туроператора.

5. Права сторін

5.1. Туроператор має право:

5.1.1. Скорочувати кількість ночей перебування Туриста в замовленому ним готелі (не більше, ніж на 1 (одну) ніч), або вносити часткові зміни в екскурсійну програму туристичної поїздки у випадку зміни істотних обставин (чи за необхідності гарантування безпеки Туриста), попередивши про це Туриста не пізніше, ніж за 5 (п’ять) днів до початку туристичної подорожі;

5.1.2. В період туристичної подорожі змінювати черговість надання Туристу будь-яких екскурсійних та супутніх Послуг за програмою туристичної подорожі (в тому числі шляхом перенесення дати та/або часу надання таких Послуг) без зміни загального обсягу замовлених та оплачених Туристом Послуг;

5.1.3. В період туристичної подорожі замінювати екскурсійні Послуги на рівноцінні, якщо це пов’язано з неможливістю надання певних Послуг з вини третіх осіб, в тому числі, але не виключно, через зміну режиму роботи об’єкту відвідування (екскурсії) або закриття його на ремонт (реконструкцію, санітарну обробку тощо), через дорожні умови (затори, припинення руху транспорту, блокування доріг, ремонтні роботи тощо), різке погіршення погодних умов (ожеледиця, туман, снігопад тощо), порушення розкладу руху транспорту тощо;

5.1.4. У випадку виникнення об’єктивних обставин, які не дають можливості розмістити Туриста в обраному ним готелі, розмістити Туриста в готелі тієї ж або вищої категорії без додаткової оплати Туристом;

5.1.5. У випадку, якщо туристична подорож Туриста передбачається у складі організованої групи та якщо сформована Туроператором організована група не налічує потрібної, заявленої раніше кількості осіб, не пізніше ніж за 3 (три) дні до початку туристичної подорожі скасувати її та повернути сплачені за Послуги кошти Туристу. При цьому Турист має право або вимагати повернення сплачених за Послуги коштів, або бронювання інших аналогічних Послуг. У випадку, якщо вартість таких інших аналогічних Послуг буде відмінною від вартості вже оплачених Туристом Послуг, Туроператор повертає Туристу надміру сплачені кошти або Турист здійснює доплату на користь Туроператора в розмірі різниці вартості вказаних вище Послуг.

5.2. Турист має право:

5.2.1. Отримати замовлені та оплачені ним Туристичні Послуги на умовах цього Договору, а також отримувати інформацію, передбачену Законом України «Про туризм», та консультації Туроператора стосовно предмету цього Договору;

5.2.2. На особисту безпеку, захист життя, здоров'я, дотримання прав Туриста, передбачених цим Договором та чинним законодавством України, з боку Туроператора та інших суб’єктів туристичної діяльності;

5.2.3. На відшкодування матеріальних і моральних збитків у випадку порушення його прав, крім випадку, якщо це відбулося з вини Туриста;

5.2.4. Відмовитися від виконання цього Договору до початку туристичної подорожі, за умови сплати Туристом передбаченої Договором (для випадків відмови від Послуг) неустойки та відшкодування Туроператору фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов'язаних із такою відмовою.

6.1. Вартість Послуг зазначається Туроператором у Системі Оn-line бронювання.

6.2. Турист оплачує вартість замовлених ним Послуг шляхом 100 % передплати за допомогою засобів платежу, доступ до яких забезпечено на Сайті (в Системи Оn-line бронювання), і відповідно до правил платіжних систем.

6.3. Вартість замовлених Послуг вважається сплаченою, якщо платіжною системою надана інформація про списання коштів з рахунку Туриста на користь Туроператора.

6.4. Повернення грошових коштів Туристу (у випадку якщо таке повернення допускається відповідно до положень цього Договору та правил (умов) бронювання Послуг та їх ануляції (відмови від Послуг)) здійснюється згідно зправилами платіжних систем.

6.5. До моменту отримання Туроператором повної вартості Туристичних Послуг, такі послуги наданню Туристу не підлягають, без застосування до Туроператора будь-яких санкцій.

7. Умови відмови від Послуг (Договору). Відповідальність Сторін

7.1. Туроператор має право відмовитись від виконання цього Договору у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

7.2. Турист вправі відмовитись від придбаної Послуги (Послуг) виключно за умови оплати ним на користь Туроператора фактичних витрат, пов’язаних з організацією надання такої Послуги (Послуг), та сплати неустойки, передбаченої п.7.3. Договору.

7.3. У випадку відмови Туриста від придбаної Послуги (Послуг) Турист сплачує Туроператору неустойку, розмір якої зазначається в правилах (умовах) бронювання Послуг та їх ануляції (відмови від Послуг), розміщених в Системи Оn-line бронювання та повідомляється Туристу засобами Системи Оn-line бронювання (разом з іншими умовами ануляції) до моменту здійснення Туристом замовлення (оплати) відповідної Послуги (Послуг). Здійснення замовлення і оплати (придбання) Послуги (Послуг) Туристом є підтвердженням згоди Туриста з розміром неустойки та умовами ануляції відповідної Послуги (Послуг). Правила даного пункту застосовуються як у разі відмови Туриста від Послуги (Послуг), так і у разі неможливості виїзду Туриста з України або в’їзду до країни тимчасового перебування з причин, не залежних від Туроператора.

7.4. Повернення вартості Послуг перевезення (авіа-, залізничних, автобусних квитків тощо), придбаних Туристом, провадиться згідно правил перевізника та чинного законодавства. При цьому, у будь-якому випадку: а) Туроператор не несе відповідальності за затримку (перенесення) або скасування відповідного рейсу; б) Туроператор не гарантує повернення вартості квитка на затриманий (перенесений) або скасований рейс; в) Туроператор не зобов’язаний замінити або придбати для Туриста перевізний документ (квиток) на інший рейс замість затриманого, перенесеного або скасованого рейсу, оскільки заміна транспортного засобу, повернення будь-яких сплачених Туристом за Послугу перевезення сум та відшкодування збитків Туриста здійснюватиметься у даному випадку відповідно до умов договору, укладеного між компанією-перевізником (фрахтувальником) та Туристом, а також згідно правил перевізника, положень транспортних кодексів та правил відповідних перевезень пасажирів і багажу, а також правил міжнародних перевезень, врегульованих міжнародними конвенціями у відповідній галузі.

7.5. У випадку відмови Туриста від Послуги (Послуг), незалежно від розміру неустойки та умов ануляції в кожному конкретному випадку, частина вартості Послуги (Послуг), яка дорівнює фактичним витратам Туроператора, пов’язаним з організацією надання Послуги (Послуг), поверненню Туристу не підлягає.

7.6. За невиконання/неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.7. Туроператор не несе відповідальності за відмову (затримку) посольства (консульства) країни тимчасового перебування у наданні в’їзних віз Туристу, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії (бездіяльність) державних (муніципальних) органів України, країни тимчасового перебування чи транзиту, в тому числі правоохоронних, митних та прикордонних служб, якщо такі дії (бездіяльність) будь-яким чином вплинули на можливість здійснення або хід туристичної подорожі Туриста. Конкретні причини відмови (затримки) у наданні візи або причини згаданих вище дій (бездіяльності) державних (муніципальних) органів Турист з’ясовує самостійно у відповідному посольстві (консульстві) або органі.

7.8. Туроператор не компенсує збитки та вартість Туристичних Послуг, не наданих Туристу з причин виникнення форс-мажорних обставин (в тому числі, але не виключно, стихійні лиха, повінь, землетруси, пожежі, війна, військові дії, введення військового (надзвичайного) стану, антитерористичні операції, страйки, епідемії, епізоотії, рішення місцевих органів влади, зміни в законодавстві тощо), які знаходяться поза сферою його компетенції, а також не несе відповідальності: а) за дії (бездіяльність) страхових компаній та за можливі витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку всі претензії щодо понесених у зв’язку з цим витрат Турист пред’являє страховій компанії, зазначеній в страховому полісі; б) за наслідки порушення Туристами митних і прикордонних правил, а також порушення інших вимог законодавства країни тимчасового перебування (транзиту) тощо; в) за відсутність у Туриста під час туристичної подорожі проїзних та (або) інших документів, що засвідчують право Туриста на отримання замовлених та оплачених Послуг, якщо можливість отримати (роздрукувати, скопіювати, зберегти) вказані документи була належним чином забезпечена Туроператором; г) за нез’явлення або запізнення Туриста в аеропорт вильоту або транзиту (до місця початку або продовження туристичної подорожі), до місця збору організованої групи Туристів тощо; д) за втрату багажу Туристом та за недотримання останнім встановлених перевізником або законодавством правил перевезення пасажирів та багажу; е) за відсутність у Туриста на день початку туристичної подорожі належним чином оформлених закордонних паспортів, а також відповідних документів, що надають право виїзду з України разом з Туристом неповнолітніх дітей; є) за неможливість виїзду Туриста з України у зв’язку з наявністю у нього невиконаних зобов’язань зі сплати аліментів, штрафів, податків чи інших зобов’язань, а також з підстав, пов’язаних з виконанням військового обов’язку.

7.9. Туроператор не несе відповідальності за дії перевізників, а саме: за невчасну подачу та відправлення поїздів, автобусів тощо, затримку або скасування авіарейсів та пов’язані з цим зміни у програмі туристичної поїздки, а також за збереження багажу, вантажу, цінностей і документів Туриста протягом усього строку туристичної подорожі. У цих випадках відповідальність перед Туристом несуть авіаційні, залізничні, автомобільні, морські та інші транспортні компанії згідно із нормами законодавства, що регулює відносини в галузі відповідних перевезень. Туроператор також не відповідає за дії (бездіяльність) перевізників, які можуть бути спричинені банкрутством (неплатоспроможністю, ліквідацією) останніх; врегулювання претензій Туриста у цьому випадку здійснюється за встановленими міжнародним законодавством або ж законодавством країни місцезнаходження перевізника правилами.

7.10. У випадку порушення Туристами чинних правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну перевізника чи порушення правил проживання в готелі або недотримання Туристами законодавства країни тимчасового перебування, відповідальність покладається на порушника в розмірах (обсязі), передбачених відповідними правилами перевізника (готелю) та/або законодавством країни тимчасового перебування. Туроператор в даному випадку не нестиме відповідальності, якщо внаслідок згаданих вище порушень Турист не мав можливості скористатися певними Туристичними Послугами.

7.11. У випадку невиконання (неналежного виконання) Туроператором договірних зобов’язань з туристичного обслуговування Туриста, Туроператор компенсує Туристу спричинені саме таким невиконанням (неналежним виконанням), документально підтверджені та законно обґрунтовані збитки останнього, за умови обов’язкового виконання Туристом положень п/п. 4.2.12. п. 4.2. та розділу 9 цього Договору.

7.12. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування витрат Туриста, якщо Турист, у період туристичної подорожі, на свій розсуд чи в зв‘язку зі своїми інтересами, не скористався усіма чи частиною придбаних Туристичних Послуг, і не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за межі вартості вказаних Туристичних Послуг.

7.13. У випадку відмови Туриста від придбаних Туристичних Послуг у зв’язку з виникненням на території країни тимчасового перебування Туриста ситуацій, які, на думку Туриста, можуть викликати певні ускладнення протягом туристичної подорожі (відхилення погодних показників від раніше прогнозованих, затори на автошляхах тощо), але які офіційно не визнані обставинами непереборної сили (форс-мажором) і які не перешкоджають наданню Туристичних Послуг Туристу, застосовуються положення п. 7.3. Договору. 7.14. Сплата Туристом неустойки за цим Договором може, за бажанням Туроператора, відбуватися шляхом вирахування Туроператором коштів із сум, що підлягають поверненню Туристу.

8. Форс-мажорні обставини

8 8.1. При виникненні форс-мажорних обставин (до складу яких входять в тому числі, але не виключно: стихійні лиха, повінь, землетруси, пожежі, війна, військові дії, антитерористичні операції, страйки, епідемії, епізоотії, рішення місцевих органів влади, зміни в законодавстві тощо) та інших явищ непереборної сили, внаслідок яких стало неможливим виконання Стороною прийнятих на себе за Договором зобов‘язань, така Сторона частково або повністю звільняється від відповідальності за невиконання згаданих вище зобов’язань.

88.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов‘язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов‘язана в триденний строк в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання та час припинення дії даних обставин.

8 8.3. Факт настання форс-мажорних обставин та строк їх дії повинні бути підтверджені довідкою Торгово-промислової палати України або компетентним органом країни, в якій розташоване місце фактичного надання Туристичних Послуг.

9. Претензії. Порядок вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення скарг зі сторони Туриста на якість Туристичних Послуг, Турист повинен надати Туроператору наступні документи: претензію Туриста (з викладенням фактичних обставин та вимог Туриста), Туристичний Ваучер, в якому вказані відповідні Послуги, документ (акт) з відмітками готелю або приймаючої сторони, який підтверджує порушення умов надання Послуг, документи, що підтверджують фактичні витрати (збитки), понесені Туристом внаслідок ненадання (неналежного надання) Послуг. Претензія та зазначені вище документи повинні бути надані Туристом Туроператору не пізніше, ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дня закінчення туристичної подорожі. Всі претензії розглядаються Туроператором тільки в тому випадку, якщо Туроператор був проінформований Туристом про ненадання або неякісне надання Туристичної Послуги протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту виявлення такого факту для можливості усунення проблеми, що виникла, на місці.

9.2. Туроператор розглядає отриману від Туриста в порядку, передбаченому попереднім пунктом, претензію в межах строків, визначених Законом України «Про звернення громадян».

9.3. Претензії, подані Туристом з порушен

ням вимог п. 9.1. Договору, Туроператором до розгляду не приймаються.

9.4. Претензії та заяви Туроператор приймає виключно безпосередньо від особи, що уклала цей Договір (законного представника такої особи).

9.5. Туроператор не несе відповідальності за порушення розрахункової години готелю Туристом. Турист самостійно сплачує всі витрати, необхідність в яких виникла внаслідок порушення ним розрахункової години.

9.6. Претензії стосовно клімату, погодних умов в країні тимчасового перебування, місцевих традицій, особливостей національної кухні, тривалості авіаперельоту чи переїзду, тривалості проходження митного (прикордонного) контролю не приймаються Туроператором до розгляду в будь-якому випадку.

9.7. У випадку визнання претензій Туриста та відшкодування йому з боку Туроператора завданої шкоди, Турист зобов’язується підписати відповідні фінансові документи про це, а також письмову заяву про відмову від пред’явлення майнових та інших претензій до Туроператора.

9.8. Усі спори, що можуть виникнути з даного Договору чи в зв'язку з ним, будуть, по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

9.9. При неможливості такого вирішення спір передаються на розгляд до відповідного суду за підсудністю, встановленою законом.

10. Строк дії Договору

110.1. Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття Туристом пропозиції Туроператора укласти даний Договір (акцепту оферти) в порядку, визначеному Договором. Даний Договір є чинним до моменту закінчення строку (терміну) надання останньої із заброньованих Туристом Послуг, але, у будь-якому випадку, до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

11. Умови конфіденційності та використання (обробки) персональних даних

11.1. Використання (обробка) персональних даних Туриста (Туристів) здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами України та умовами, викладеними нижче.

11.2. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) щодо укладення даного Договору фізичною особою (Туристом) свідчить про згоду такої особи (Туриста) на обробку Туроператором її персональних даних в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних», та для цілей укладення (виконання) цього Договору та надання Туристичних Послуг. Надаючи інформацію, що містить персональні дані третіх осіб, в інтересах і від імені яких діє Турист, останній також підтверджує, що ці треті особи ознайомлені з умовами цього розділу Договору і надають свою безумовну та повну згоду на використання (обробку) своїх персональних даних Туроператором відповідно до зазначених умов. Заперечення фізичних осіб (Туристів) щодо обробки їх персональних даних, необхідних Туроператору для виконання своїх зобов‘язань, у тому числі відкликання фізичною особою (Туристом) згоди на обробку персональних даних, може бути підставою для припинення виконання Туроператором умов даного Договору.

11.3. Туроператор отримує і використовує (обробляє) будь-яку інформацію про Туриста (Туристів), яку Турист вводить на Сайті або надає Туроператору будь-яким іншим способом, виключно для цілей укладення та виконання даного Договору. Така інформація, що включає персональні дані Туриста (Туристів), може передаватися Туроператором безпосереднім постачальникам окремих Туристичних Послуг (готелям, перевізникам і т.п.) при бронюванні (придбанні) таких Туристичних Послуг, а також може використовуватися для цілей комунікації з Туристом, в тому числі (але не виключно) щодо замовлених останнім Туристичних Послуг і відправки Туристу (за необхідності) підтвердження бронювання таких Послуг. Така інформація, за допомогою якої Туриста можна з певністю ідентифікувати, може включати, зокрема, прізвище, ім'я та по-батькові, дату народження, стать, громадянство, номер мобільного телефону, поштову адресу та адресу електронної пошти; дані документів, що посвідчують особу (наприклад, номер і серія паспорта, термін його дії), дані платіжних карт (номер платіжної карти, термін її дії, CVC / CVV-код і ім'я власника платіжної карти).

11.4. Використання (обробка) Туроператором персональних даних Туриста (Туристів) не відноситься в даному випадку до видів обробки персональних даних, що представляють особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

12. Інші умови

12.1. Банківська гарантія виконання зобов’язань Туроператора надана ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 10.02.2016 року. Розмір фінансового забезпечення Туроператора складає 20 000 (двадцять тисяч) євро.

12.2. Заміна готелю або готельного номеру під час туристичної подорожі за власним бажанням Туриста може бути здійснена тільки за додаткову плату.

12.3. Адміністрація готелів країни тимчасового перебування може періодично змінювати склад устаткування номерів, змінювати харчування (меню), особливо на початку та в кінці сезону. Деякі розваги, що рекламуються, в тому числі з використанням спортивного устаткування, можуть надаватися за окрему плату. Устаткування, що зображене на рекламних фотографіях, не обов’язково може бути в наявності протягом усього сезону.

12.4. Факт укладення цього Договору Туристом свідчить про те, що Турист отримав повну і зрозумілу інформацію щодо туристичного обслуговування за Договором, яка була йому надана належним чином та у відповідності з вимогами Закону України «Про туризм» та законодавства України про захист прав споживачів.

12.5. Цей Договір укладено в електронній формі відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Законів України «Про туризм» та «Про електронну комерцію». Даний Договір укладено за адресою: Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 84-А, офіс 2. На письмову вимогу Туриста Сторони можуть підписати даний Договір також і у письмовій формі.

ТУРОПЕРАТОР

ТОВ «Туристичний клуб»

ТУРИСТ

Email для запитів

request@tcc.com.ua